Forssan seudun kuntien WFS-rajapintojen julkaiseminen - osoite- ja rakennustiedot maailmalle

Forssan seudun kuntien WFS-rajapintojen julkaiseminen - osoite- ja rakennustiedot maailmalle
Laajalehto, Tomi
Opinnäytetyö on seudullinen paikkatiedon kehitysprojekti, jossa oli mukana kuusi eri kuntaa: Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten näiden kuntien paikkatietoaineistoista saadaan julkaistua WFS-rajapintoja. Tutkimuksessa oli tarkoitus löytää perustelut, miksi tietopalvelurajapintoja tulisi avata ja, mitä kunnat siitä hyötyisivät. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, mitä käyttöönotto edellyttää julkaistavilta aineistoilta ja toimintaympäristöltä sekä, miten WFS-rajapintojen käyttöönotto toteutetaan. Tutkimuksessa selvitettiin vertailukuntien Hämeenlinnan, Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen ja Salon WFS-käyttöönoton kokemuksia ja näkemyksiä.

Tutkimus on empiirinen case-tutkimus, jossa käytettiin tietojen hankintaan sekä avoimia että strukturoituja kyselyitä, haastatteluita ja palavereita. Tutkimusmenetelmä oli pääosin kvalitatiivinen, joskin aineistojen laaduntarkastelun osalta käytettiin kvantitatiivistä menetelmää.

Tutkimuksessa havaittiin, että seudun kunnissa on selkeä tarve julkaista WFS-rajapintoja ja niiden käyttöönottoa pidetään akuutisti tarpeellisena. Tutkimusaineiston mukaan tietopalvelurajapintojen käyttöönoton suurimmat esteet ovat haasteet resurssien kohdentamisessa ja osaamistasossa sekä yleisellä tasolla paikkatietoinfrastruktuuria hyödyntävässä toimintakulttuurissa. Tutkimuksessa tuli esille, että WFS-käyttöönotto edellyttää kuntien toimintaympäristöltä sopimusasioita, uusia teknisiä ratkaisuja, koulutusta ja konsultointia. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että julkaistavaksi aiotuissa aineistoissa on määrällisesti huomattavan paljon läpikäytäviä kohteita. Aineistoja kuitenkin perusparannetaan säännöllisesti normitöiden yhteydessä. Tutkimuksessa arvioitiin paikkatietoaineistojen olevan laadultaan keskimääräisiä. WFS-rajapinnoilta julkaisemiseen suhtauduttiin varauksellisesti.

Tutkimustuloksissa esitetään lukuisia perusteluja WFS:n käyttöönotolle. Lisäksi tuloksissa tuodaan esille ratkaisumalleja käyttöönoton haasteiden ratkaisemiseksi seutukunnalla. Tutkimuksen olennaisena johtopäätöksenä on, että seudulla tulee muuttaa paikkatiedon yleisiä toimintaedellytyksiä aiempaan verrattuna huomattavasti suunnitelmallisempaa suuntaan. Tästä esimerkkinä WFS-rajapintojen käyttöönotto tulee toteuttaa seudullisena projektihankkeena, jonka jälkeen toimintatapaa tulee laajentaa myös muihin paikkatieto-tehtäviin. Opinnäytetyön yhteydessä seudulle toteutettiin tekninen toimintaympäristö WFS-julkaisujärjestelmälle ja tarvittavat KuntaGML-vastaavuudet. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin seudun osoite- ja rakennustietoaineistojen laatutasoa ja laadittiin käyttöönottosuunnitelma tulevien aineistojen julkaisemiseksi.; The thesis is a regional spatial development project involved six municipalities: Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä. The main objective of the study was to find out how spatial data sets of these municipalities can be published WFS-interfaces. The study was intented to find the reasons why the information service interfaces should be opened and what the municipalities would benefit from it. It was also intended to find out what deployment will require to publish the data sets and operating environment and how to WFS-interfaces deployment will be implement. The study examined the comparison of municipalities Hämeenlinna, Hyvinkää, Nurmijärvi, Riihimäki and Salo´s WFS-deployment experiences and views.

The study found that municipalities in the region has a clear need to publish WFS-interfaces and deployment is considered acutely necessary. The research data show that the biggest obstacles to the deployment of data interfaces are the challenges in targeting and skill levels of resources and the general level spatial utilizing the operating culture. The study revealed that the WFS-deployment requires the agreements, new techical solutions, training and consulting. In addition the study found that the intented publication of information has quantitatively much more to be repaired. However, the spatal datasets are improving in regular contact with the norm of work. The study evaluated the spatial datasets to be average in quality. WFS-interfaces of publication was greeted with reservation.

In the results shown in WFS number of arguments for the deployment. In addition, the results are disclosed in solutions of deployment to solve challenges in the region. Essential conclusion of the study is that the region will change the general operating conditions of spatial data compared to the previous much more systematic method. An example WFS-deployment will implement the project as a regional project, after which mode of operation will be extended also to other spatial tasks. In connection with the thesis carried out a technical operating environment and required KuntaGML-equivalents. The study also evaluated the region address and building data quality level and drawn up plan for the future publication of spatial data.

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138